فیله استریپس

1 ت

.

فیله استریپس

چیز برگر

1 ت

.

چیز برگر

پاستا آلفردو

1 ت

.

پاستا آلفردو

هوک برگر

1 ت

.

هوک برگر

سالاد سزار

1 ت

.

سالاد سزار

پیتزا مخصوص

1 ت

.

پیتزا مخصوص

پیتزا رست بیف

1 ت

.

پیتزا رست بیف

سیب زمینی بیکن و چدار

1 ت

.

سیب زمینی بیکن و چدار

سیب زمینی پنیر

1 ت

.

سیب زمینی پنیر

سیب زمینی ساده

1 ت

.

سیب زمینی ساده

بیف استراگانف

1 ت

.

بیف استراگانف

استیک مرغ

1 ت

.

استیک مرغ