گاراژ برگر

110 تومان

فیله مرغ کبابی،برگر گوشت،بیکن

گاراژ برگر

جوسی برگر

80 تومان

برگر گوشت،استیک گوشت،پیاز کاراملی

جوسی برگر

سوپریم

85 تومان

سینه مرغ سوخاری،پنیر،بیکن

سوپریم

چوریتسو برگر

110 تومان

برگر گوشت،چوریتسو،پنیر

چوریتسو برگر

چیکن فیله

85 تومان

سینه مرغ سوخاری نرمال،پنیر ورقه ای

چیکن فیله

ماشروم برگر

75 تومان

سس قارچ،برگر گوشت،پنیر ورقه ای

ماشروم برگر

چیز برگر

70 تومان

برگر گوشت،پنیر ورقه ای

چیز برگر

گریل چیکن

80 تومان

سینه مرغ کبابی،پنیر ورقه ای

گریل چیکن